Trà Sữa Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

6.50€

Kèm trân châu :
BR1. Tự nhiên
BR2. Café
BR3. Matcha
BR4. Khoai Môn