Plats Végétariens

  • MÓN CHAY

  • VG1. Chả Giò Chay

   VG1. Chả Giò Chay

   6.90€

   Nems Végétatiens
   Tofu And Mushroom Egg Rolls

  • VG2. Bánh Xèo Chay

   VG2. Bánh Xèo Chay

   13.50€

   Crepe Végétarienne Vietnamienne
   Vietnamese Crepe With Tofu

  • VG3. Bì Cuốn Chay

   VG3. Bì Cuốn Chay

   7.50€

   Rouleaux De Printemps Végétariens
   Shredded Tofu Spring Rolls

  • VG4. Bún Bì Chay Chả Giò

   VG4. Bún Bì Chay Chả Giò

   13.50€

   Vermicelles, Tofu, News Végétariens
   Vermicelli Salad With Shredded Tofu And Egg Roll

  • VG5. Canh Chua Chay

   VG5. Canh Chua Chay

   14.50€

   Soupe Végétarien Au Tamarin Avec Tofu

  • VG6. Mì Xào Mềm Hoặc Giòn

   VG6. Mì Xào Mềm Hoặc Giòn

   14.50€

   Nouilles Sauté Avec Tofu Et Légumes (Molles Ou Croustillantes)