GIỜ MỞ CỬA

GIỜ MỞ CỬA

MỞ CỬA CHUYỂN CA* MỞ CỬA
THỨ 2 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
THỨ 3 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
THỨ 4 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
THỨ 5 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
THỨ 6 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
THỨ 7 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
CHỦ NHẬT 11h – 14h 14h – 18h 18h – 22h30
* chuyển ca: nhà hàng phục vụ ít món ăn hơn trong giờ này. Vui lòng tham khảo thông tin trước khi đến.