Món gọi thêm (dành cho Phở)

Món gọi thêm (dành cho Phở)

1. Tái 2. Chín 3. Gàu 4. Gân 5. Sách 6. Bắp bò 7. Nạm 8. Bò viên                                     4.90€
1. Viande crue 2. Viande cuite 3. Graisse 4. Tendon souple 5. Triples 6. Muscle 7. Tendon souple et muscle 8. Boulettes
1. Fillet 2. Well done flank 3. Fatty brisket 4. Soft-tendon 5. Triple 6. Muscle and well-done 7. Shank and well-done briket 8. Beef meatballs

9. Bò entrecote                                                                                                                       6.90€
Viande entrecote
Extra entrecote steak

10. Chén trứng                                                                                                                       6.50€
Oeuf poché
Poached egg

11. Bánh phở                                                                                                                          4.50€
Supplément pates
Rice noodles extra

12. Bún                                                                                                                                    3.50€
Supplément vermicelles
Vermicelli extra

13. Bánh quẩy                                                                                                                         2.50€
Baton de pates frit
Fried breadsticks