E9. Hoành thánh chiên (5 cái)

E9. Hoành thánh chiên (5 cái)

E9. Hoành thánh chiên (5 cái)

8.90€

- Raviolis aux crevettes frits (5pcs)

- Fried shrimp wonton (5 pcs)

- 炸虾饺(有5个)