DE6. Chè Sâm Bổ Lượng

Special Offer
DE6. Chè Sâm Bổ Lượng

DE6. Chè Sâm Bổ Lượng

5.90€

-  Ching bo leung, boisson aux fruits séchés

-  Iced herbal dessert with logan and mixed nuts

-  清补凉(桂圆干,海带,薏米,莲子,蜜枣)冰甜点